Chicago The Musical

INFORMATION

Muzički istrumenti su sprave na kojima se izvode muzička dela. Oni koji se danas upotrebljavaju u umetničkoj muzici dele se na tri glavne grupe:

žičane,
duvačke i
udaračke (udaraljke).Žičani, prema načinu proizvođenja tona, dele se na:

gudačke (violina, viola, violončelo, kontrabas) i
okidačke (harfa, klavsen, gitara, mandolina, lauta i dr).Duvački se dele na:

drvene (pikolo, flauta, klarinet, oboa, fagot, harmonika i dr.) i
limene (horna, truba, trombon, tuba i dr).Udarački mogu biti određene visine zvuka (timpan, ksilofon, metalofon, zvoničići, zvona i dr.) ili neodređene visine zvuka (veliki bubanj, doboš, činele, tam-tam, gong i dr.) Specijalnim kombinovanim vrstama pripadaju klavir, orgulje, čembalo, harmonijum i dr. Mehanički instrumenti reprodukuju muzičko delo bez neposrednog učešća umetnika-izvođača; obično su to sprave koje se stavljaju u pokret bilo mehaničkim putem, bilo električnim pogonom (vergl, piavola, muzička kutija, gramofon, orkestrion i dr).

ARTIST PHOTO

ALBUMS