Clout

INFORMATION

Računarstvo u oblaku (engl. Cloud computing) predstavlja isporuku računarskih resursa i skladišnih kapaciteta kao uslugu za heterogenu grupu krajnjih korisnika. Koncept računarstva u oblaku se oslanja na deljenje resursa preko mreže, najčešće Interneta. Krajni korisnici pristupaju aplikacijama u oblaku preko veb pregledača ili desktop aplikacije na mobilnom telefonu, dok se softver i korisnički podaci nalaze na serverima na udaljenoj lokaciji.
Postoje tri osnovna tipa računarstva u oblaku
Softver kao usluga, SaaS (engl. Software as a Service)
Platforma kao usluga, PaaS (engl. Platform as a Service)
Infrastruktura kao usluga, IaaS (engl. Infrastructure as a Service)Osnovu računarstva u oblaku čini konvergentna infrastruktura, koju čine različite IT tehnologije povezane u jednu logičku i funkcionalnu celinu, kao apstrakcija fizičkih resursa vitruelizacijom, kao i deljenje resursa. U modelu računarskog oblaka razlikujemo dva odvojena dela sistema: eksterni (engl. front end), koji je korisnički deo i obuhvata sve delove infrastrukture koji su pod kontrolom korisnika kao i sam način pristupa korisnika usluzi i zadnji deo (engl. back end), koji obuhvata infrastukruru klaud provajdera. Zagovornici računarskog oblaka tvrde da ovaj model dozvoljava peduzećima da podignu i koriste aplikacije mnogo brže, sa boljom kontrolom i manje održavanja, što omogućava IT sektoru preduzeća da brže i efikasnije ispuni promenjive i nepredvidive zahteve poslovanja.

ARTIST PHOTO

ALBUMS