Collision

INFORMATION

Višestruki pristup sa osluškivanjem nosioca uz otkrivanje sukobljavanja CSMA/CD je pojam iz oblasti računarskih i telekomunikacionih mreža i označava protokol (engl. Carrier sense multiple access with collision detection) je varijanta CSMA 1 – trajnog ili povremenog CSMA sistema sa dodatnim mehanizmom koji omogućava stanici da otkrije da li je došlo do sukobljavanja pre nego što završi emitovanje okvira. U slučaju da dođe do sukobljavanja, stanica prestaje sa emitovanjem, šalje karakterističan rafalni signal kojim obaveštava ostale stanice da je detektovala sukobljavanje, a potom koristeći algoritam čeka određeni period vremena, pa u slučaju da je kanal slobodan ponovo emituje poruku.
Vremenski interval čekanja: 0 – 2n gde je n redni broj detektovane kolizije. Nakon 16 kolizija se odustaje od slanja.
Osobine ovog sistema su:

Pristup većeg broja korisnika zajedničkom kanalu (engl. multiple access).
Mogućnost osluškivanja kanala (engl. carrier sense).
Mehanizam otkrivanja (detekcije) greške, (engl. Collision Detection)
Algoritam binarnog eksponencijalnog odustajanja.Protokol CSMA/CD koji je uveliko primenjivan u lokalnim računarskim mrežama i koji predstavlja osnovu eterneta.

ARTIST PHOTO

ALBUMS

ADVERTISEMENT