Common Rotation

INFORMATION

Koriolisov efekat je pojava zakrivljenja pravolinijske putanje objekta koji se kreće u rotirajućem koordinatnom sistemu. Efekat je dobio ime po Gasparu-Gustavu Koriolisu, Francuskom naučniku, koji je pojavu opisao 1835. godine, matematički obrađujući jednačinu plimnog talasa naučnika Laplasa iz 1778. Jedan od vidljivih primera je skretanje vetra u desno na Severnoj hemisferi i levo na Južnoj hemisferi. Ovaj efekat je posledica rotacije Zemlje i uzrok je pravca rotacije ciklona. Posledica takve pojave je da vetrovi koji na severnoj hemisferi skreću u desno, stvaraju ciklone koji se kreću oko centra rotacije suprotno kretanju kazaljke na satu. Na Južnoj hemisferi vetrovi skreću u levo i stvaraju ciklone koji se kreću oko centra rotacije u pravcu kazaljke na satu.
Koriolisov efekat je uzrokovan Koriolisovom silom, koja se javlja u jednačinama kretanja u rotirajućem koordinatnom sistemu. Ponekad ovu silu zovu i prividna sila (ili pseudo sila), zato što se ne manifestije kada se posmatra kretanje unutar koordinatnog sistema. Bez obzira na odabrani model koordinatnog sistema, kretanje je uvek isto. Unutar koordinatnog sistema, stvarna sila delovanja, zajedno sa unutrašnjom silom, je dovoljna da objasni kretanje. U rotirajućem koordinatnom Koriolisova sila i centrifugalna sila su potrebne u jednačini da bi se opisalo kretanje.
Suprotno uvreženom mišljenju, Koriolisov efekat nije najodgovorniji za pravac rotacije vode u kadi, toaletu i slivniku (pogledaj naredne pasuse ovog članka).

ARTIST PHOTO

ALBUMS