Dissociatives

INFORMATION

Disocijativi su klasa halucinogena koja iskrivljuju percepciju vida i zvuka i proizvode osećanje izdvojenosti (disocijacije) iz okoline i samoga sebe. Do toga dolazi putem redukovanja ili brokiranja signala ka svesnom delu mozga od drugih delova mozga. Mada mnogi tipovi lekova mogu da imaju takvo dejstvo, disocijativi su jedinstveni po tome što proizvode halucinogene efekte, koji mogu da obuhvataju senzornu deprivaciju, disocijaciju, halucinacije i snu slična stanja ili transove. Neki od lekova ove grupe sa neselektivnim dejstvom koji utiču na dopaminske i/ili opioidne sisteme, mogu da imaju sposobnost indukovanja euforije.

ARTIST PHOTO

ALBUMS