Holograf

INFORMATION

Holografija (grč. hólos, „čitav, potpun, sav“ i grč. gráfos, „spisa, crtež”) – predstavlja metoda stvaranja i reprodukcije trodimenzionalnih slika na fotografskoj ploči primenom koherentne svetlosti lasera. Na fotografskoj ploči osim rasporeda intenziteta svetlosnih zraka kao u običnoj fotografiji registruju i njihovi smerovi i faze. Na ovaj način holografija omogućava memorisanje pune trodimenzionalne strukture snimljenog objekta.

ARTIST PHOTO

ALBUMS