Holy Ghost

INFORMATION

Monoteizam, (grč. μόνος — jedan, grč. θεός — bog) vera je u jedno, univerzalno, sveobuhvatno božanstvo.
Monoteistička religija je religija u kojoj vernici veruju u jednog boga. Razlike postoje između ekskluzivnog monoteizma, kod, na primer, judaizma, hrišćanstva i islama, kao i monoteizma, kod koga se priznaje postojanje i drugih bogova — pluriformni monoteizam koji s obzirom da priznaje postojanje drugih božanstava, smatra da postoji neki oblik njihovog jedinstva.
U širem smislu reči, u monoteističke religije se ubrajaju atenizam, bahaizam, kaodaizam, deizam, ekandar, hinduizam (vaišnaizam, šivaizam), ravidaizam, sikizam, tenrikjo i zoroastrizam. Postoji razlika između ekskluzivnog monoteizma s jedne strane, i uključujućeg monoteizma i pluriformnog (panenteističkog) monoteizma s druge, koji, koji mada mada priznaju više bogova, postuliraju neki vid fundamentalnog jedinstava.

ARTIST PHOTO

ALBUMS

ADVERTISEMENT